Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz;

 • BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi; ayrıca dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendikalarla herhangi bir işbirliği ve/veya bağlantısı bulunan bir kulübe üye olunması halinde, bu üyelik ile ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve şirket ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,
 • BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
 • BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİbağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzereBEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bağlı merkez ve/veya birimlerine ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve franchiselarına, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİbağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular,şirketimize ait ‘www.79.143.180.164/~beyprofil adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla OSB 3. CD. NO: 12 MELİKGAZİ / KAYSERİ adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “ beyasmob@hs01.kep.tr   adresine gönderebilir ya da tarafınıza ait, Şirkete daha önce bildirdiğiniz ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik şirketimiz tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla  iletebilirsiniz.

 

BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL TURİZM İNŞAAT SÜS BİTKİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ ne ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen küçük bir dosyadır.
Bu çerezler, bilgisayarınızdaki dosyalarınızdan herhangi bir bilgi toplayamazlar, bilgisayarınızdaki dosyalarınızda bulunan kişisel verilerinize ulaşamazlar.
Çerezler genellikle bir web sitesinin, kullanıcılar tarafından daha kolay ve pratik bir şekilde kullanılmasını amaçlar. Web sitesini kullanırken,
ihtiyaçlarınıza uygun ve hızlı bir sayfa ziyareti gerçekleştirebilmeniz için sitenin size kişiselleştirilmiş olarak sunulmasına olanak sağlarlar.

Çerezlerle elde edilebilen bu tür verilerinizin gizliliği bizim için önemlidir.
Bu bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla sitemizde güvenlik sertifikası, virüs ve casus yazılım tarayıcıları ve temiz bir kullanım için gerekli olan eklentiler aktif durumdadır.

İsterseniz web sitemize herhangi bir çerez bilgisi bırakmadan da giriş yapabilir, firmamız, markamız ve ürün/hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Çerez kullanılmasındaki amaç ise, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sizlere kolaylık sağlamak, hızlı bir sunum, pratik bir işleyişle kullanıcı dostu bir gezinti yapmanızı sağlamaktır.

Çerezler, geçici ve kalıcı özelliklerde olmak üzere ikiye ayrılır.
Geçici çerezler, siteyi ziyaret ettiğiniz süre içinde oluşturulur ve aktif kalır, tarayıcınızı kapattığınızda geçerliliğini kaybeder.
Kalıcı çerezler ise yine web sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ancak tarayıcınızı kapattığınızda silinmez, siz silene kadar veya ayarlanan süreleri dolana kadar aktif kalırlar.
Silinmedikleri süre içerisinde, sonraki internet ziyaretlerinizde bu çerezler kullanılmaya devam ederler.
Kalıcı çerezler, bir siteye girdiğinizdeki ayarlarınızın kalıcı olmasını sağlarlar. (Oturum açık tutma, sayfa içindeki tercihler vb. aktiviteler.)
Sitemizde aktif olan çerezler, kullanıcılarımızın tercihlerine göre ve ilgi alanlarına göre düzenleme yapmak amacıyla kullanılmaktadır.
Sitemizde amacına göre birden fazla çerez altyapısı ve eklentisi kullanılabilmektedir.

Internet tarayıcıları genelde, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlı olur.
Tarayıcınızın çerez ayarlarını değiştirebilir, dilediğiniz gibi kontrol edebilir, tamamen silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Her tarayıcıda çerezlerle ilgili menü birbirinden farklı yerde olabilir, bununla ilgili bilgi için tarayıcınızın yardım sayfalarına bakabilirsiniz.
Çerezleri silerken aşağıdaki başlıklara dikkat etmenizi öneririz.
Dilerseniz tüm çerezleri, dilerseniz sadece belli sitelere ait çerezleri silebilirsiniz.
Dilerseniz çerezleri hiç kaydetmeden başlangıçta engelleyebilirsiniz.
Tüm çerezleri veya belirli sitelere ait çerezleri engelleyebilirsiniz.
Tarayıcınız açıkken çerezleri açık tutup, kapatırken tüm çerezleri silmeye ayarlayabilirsiniz.
Sitemizde gezinirken çerezleri engellediğinizde sitemizin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir veya bazı sayfalar düzgün görüntülenemeyebilir.

Çerezleri nasıl engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz?
Kullandığınız tarayıcı ayarlarına göre çerezlerin kaldırılması farklı menüler altında yapılmaktadır.
Internet Explorer, Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla, Opera gibi başlıca tarayıcılarda genel olarak Ayarlar/Seçenekler gibi sekmeler altında çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.
Bu tarayıcılarda çerezler otomatik olarak kabul edilir ayarda açılmaktadır.
Dolayısıyla çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız çerezleri silmeniz veya engellemeniz gerekebilir.
Çerezlerin kullanımını reddetmeniz halinde websitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz fakat işlevlerden bazıları doğru çalışmayabilir.
Çerezlerden bazılarını veya hepsini kaldırmadan veya reddetmeden web sitemizi kullanarak, kaldırmadığınız veya engellemediğiniz çerezleri cihazınıza yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz.

Çerezler Politikası ile ilgili sorularınız için iletişim sayfamızdan bize email gönderebilirsiniz.

18 yaşın altındaysanız bu websitesini ebeveynlerinizin gözetimi altında ziyaret etmeniz gerekmektedir.
Ebeveynlerinizin gözetimi olmadan bu websitemizi kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.